1. 36棋牌游戏中心官方下载大全首页
 2. 字母D开头的36棋牌游戏中心官方下载
 3. 首字拼音是di的36棋牌游戏中心官方下载大全

按拼音检索:

36棋牌游戏中心官方下载首字母是D的拼音

首字拼音是 di 的36棋牌游戏中心官方下载

 • 1、滴水成冰dī shuǐ chéng bīng

  ----宋·钱易《南部新书》:“严冬冱寒,滴水成冰。”

 • 2、滴粉搓酥dī fěn cuō sū

  ----

 • 3、低三下四dī sān xià sì

  ----清 孔尚任《桃花扇 听稗》:“你嫌这里乱鬼当家别处寻主,只怕到那里低三下四还干旧营生。”

 • 4、滴水穿石dī shuǐ chuān shí

  ----宋·罗大经《鹤林玉露》:“绳锯木断,水滴石穿。”

 • 5、低声下气dī shēng xià qì

  ----明·冯梦龙《醒世恒言》卷三:“更瘦小低声下气,送暖偷寒,逢其所喜,避其所讳。”

 • 6、抵掌而谈dǐ zhǎng ér tán

  ----《战国策·秦策一》:“见说赵王于华屋之下,抵掌而谈。”

 • 7、低首下心dī shǒu xià xīn

  ----唐·韩愈《鳄鱼文》:“刺史虽驽弱,亦安肯为鳄鱼低首下心,伈伈睍睍,为民吏羞,以偷活于此邪?”

 • 8、抵足而眠dǐ zú ér mián

  ----明·罗贯中《三国演义》第四十五回:“(周瑜)曰:‘久不与子翼(将干)同榻,今宵抵足而眠。’”

 • 9、低吟浅唱dī yín qiǎn chàng

  ----

 • 10、砥兵砺伍dǐ bīng lì wǔ

  ----《宋书·沈约自序》:“足下砥兵砺伍,总厉豪彦,师请一奋,氓无贰情。”

 • 11、敌忾同仇dí kài tóng chóu

  ----《诗经·秦风·无衣》:“修我戈矛,与子同仇”。《左传·文公四年》:“诸侯敌王所忾,而献其功”。

 • 12、低唱浅斟dì chàng qiǎn zhēn

  ----宋·无名氏《湘湖近事》:“陶谷学士,尝买得党太尉家故妓……,妓曰:‘彼粗人也,安有此景,但能销金暖帐下,浅斟低唱,饮羊羔美酒耳。’谷愧其言。”

 • 13、砥节奉公dǐ jié fèng gōng

  ----《明史·周延传》:“延颜面寒峭,砥节奉公。权臣用事,政以贿成,延未尝有染。”《明史·梁材传》:“砥节守公如一日,帝眷亦甚厚。”

 • 14、涤故更新dí gù gēng xīn

  ----清·蒲松龄《聊斋志异·马介甫》:“夫人之所以惧者,非朝夕之故,其所由来者渐矣。譬之昨死而今生,须从此涤故更新;再一馁,则不可为矣。”

 • 15、低回不已dī huí bù yǐ

  ----《史记·司马相如列传》:“低回阴山翔以纡曲兮,吾乃今目睹西王母曤然白首。”

 • 16、砥砺风节dǐ lì fēng jié

  ----《元史·魏初传》:“请自今监察御史按察司官,在任一岁,各举一人自代。所举不当,有罚。不惟砥砺风节,亦可为国得人。”

 • 17、涤瑕荡秽dí xiá dàng huì

  ----汉·班固《东都赋》:“于是百姓涤瑕荡秽,而镜至清。”

 • 18、低眉垂眼dī méi chuí yǎn

  ----清·陶贞怀《天雨花》第四回:“桂香袖手床沿坐,低眉垂眼做新人。”

 • 19、砥砺琢磨dǐ lì zhuó mó

  ----蔡东潘《民国通俗演义》第108回:“政府于诸生期许之重,凡兹再三申谕,固期有所鉴戒,勉为成材。其各砥砺琢磨,毋负谆谆告诫之意。”

 • 20、抵背扼喉dǐ bèi è hóu

  ----唐太宗李世民《赐诏》:“抵背扼喉,塞其归路。”

 • 21、抵死谩生dǐ sǐ màn shēng

  ----《西厢记诸宫调》卷五:“待阎王道俺无凭准,抵死谩生断不定,也不共他争,我专指着伊家做照证。”

 • 22、低眉折腰dī méi zhé yāo

  ----唐·李白《梦游天姥吟留别》:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。”

 • 23、砥行磨名dǐ xíng mó míng

  ----南朝宋·周朗《报羊希书》:“夫下之士,砥行磨名,欲不辱其志气,运奇蓄异,将进善于所灭。”

 • 24、砥柱中流dǐ zhù zhōng liú

  ----《晏子春秋·内篇谏下》:“吾尝从君济于河,鼋衔左骖,以入砥柱之中流。”

 • 25、地坼天崩dì chè tiān bēng

  ----《战国策·赵策三》:“天崩地坼,天子下席。” 《后汉书·翟酺传》:“自去年以来,灾遣频数,地坼天崩,高岸为谷。”

 • 26、地崩山摧dì bēng shān cuī

  ----唐·李白《蜀道难》:“地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。”

 • 27、地平天成dì píng tiān chéng

  ----《尚书·大禹谟》:“帝曰:‘俞!地平天成,六府三事,允治。万世永赖,时乃工。’”《左传·文公十八年》:“舜臣尧,举八恺,使主后土,以揆百事,莫不时序,地平天成。”

 • 28、地丑德齐dì chǒu dé qí

  ----《孟子·公孙丑下》:“今天下地丑德齐,莫能相尚。”

 • 29、地上天官dì shàng tiān guān

  ----

 • 30、地大物博dì dà wù bó

  ----清 李宝嘉《官场现形记》:“又因江南地大物博,差使很多,大非别省可比。”

 • 31、地下修文dì xià xiū wén

  ----《太平御览》卷八八引王隐《晋书》:“韶言天上及地下事,亦不能悉知也。颜渊、卜商今见在为修文郎。”

 • 32、地动山摇dì dòng shēn yáo

  ----宋·欧阳修《欧阳文忠公集·奏议集·一二·论修河第一状》:“臣恐地动山摇,从此灾祸自此而始。”

 • 33、地狱变相dì yù biàn xiàng

  ----宋·黄休复《益州名画录》:“吴道子画地狱变相,都人咸观,惧罪修善。”

 • 34、地广人稀dì guǎng rén xī

  ----《汉书·地理志下》:“习俗颇殊,地广民稀。”

 • 35、地主之谊dì zhǔ zhī yì

  ----《左传·哀公十二年》:“子服景伯谓子财曰:‘夫诸侯之会,事既毕矣,侯伯致礼,地主归饩,以相辞也。’”

 • 36、地角天涯dì jiǎo tiān yá

  ----南朝陈·徐陵《武皇帝作相时与岭南酋豪书》:“天涯藐藐,地角悠悠,言面无由,但似情企。”

 • 37、帝王将相dì wáng jiòn xiàng

  ----《史记·陈涉世家》:“且壮士不死即日已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”

 • 38、地久天长dì jiǔ tiān cháng

  ----先秦 李耳《老子》:“天长地久,天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。”

 • 39、地旷人稀dì kuàng rén xī

  ----《汉书·地理志下》:“习俗颇殊,地广民稀。”

 • 40、地老天荒dì lǎo tiān huāng

  ----唐·李贺《致酒行》:“吾闻马周昔作新丰客,天荒地老无人识。”

 • 41、的一确二dí yī què èr

  ----元·关汉卿《蝴蝶梦》第一折:“怕不待的一确二,早招承死罪无辞。”

 • 42、滴水不羼dī shuǐ bù chàn

  ----鲁迅《朝花夕拾·无常》:“对付别人要滴水不羼的公理,对自己总还不如虽在阴司里也还能够寻到一点私情。”

 • 43、敌众我寡dí zhòng wǒ guǎ

  ----先秦·孟轲《孟子·梁惠王上》:“然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。”

 • 44、滴水成河dī shuǐ chéng hé

  ----周立波《山乡世变》上一:“几年过去,聚少成多,滴水成河,手里以有几块花边了。”

 • 45、滴露研朱dī lù yán zhū

  ----明·叶宪祖《鸾鎞记·品诗》:“滴露研朱非草草,从容鉴定庶无尤。”

 • 46、滴水难消dī shuǐ nán xiāo

  ----元·无名氏《杀狗劝夫》楔子:“兄弟!滴水难消。休道是兄弟将酒来,你则这般空来,也是你兄弟的情分。”

 • 47、滴露研珠dī lù yán zhū

  ----唐·高骈《步虚词》;“洞门深锁碧窗寒,滴露研珠写《周易》。”

 • 48、涤秽布新dí huì bù xīn

  ----黄远庸《新剧杂论》:“比来大江以南,盛行新剧,竟以现身说法,涤秽布新,甚美甚善。”

 • 49、敌不可假dí bù kě jiǎ

  ----《史记·春申君列传》:“臣闻之,敌不可假,时不可失。臣恐韩魏卑辞除患而实欲欺大国也。”

 • 50、涤秽荡瑕dí huì dàng xiá

  ----《宋书·礼志一》:“殿下以命世之资,属当倾危之运,礼乐征伐,翼成中兴,将涤秽荡瑕,拨乱反正。”

 • 51、涤瑕荡垢dí xiá dàng gòu

  ----唐·韩愈《八月十五夜赠张功曹》诗:“迁者追回流者还,涤瑕荡垢朝清班。”

 • 52、敌国通舟dí guó tōng zhōu

  ----清·黄遵宪《由轮舟抵天津作》诗:“敌国通舟今日事,太仓稊米自家身。”

 • 53、敌国外患dí guó wài huàn

  ----《孟子·告子下》:“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”

 • 54、底死谩生dǐ sǐ màn shēng

  ----南唐·冯延巳《应天长》词:“兰房一宿还归去,底死谩生留不住。”

 • 55、敌惠敌怨dí huì dí yuàn

  ----《左传·文公六年》:“夷之蒐,贾季戮臾骈,臾骈之人欲尽杀贾氏以报焉,臾骈曰:‘不可,吾闻前志有之曰:敌惠敌怨,不在后嗣,忠之道也。’”

 • 56、抵死瞒生dǐ sǐ mán shēng

  ----明·无名氏《庞掠四郡》第三折:“我安排着脱身利己的机谋,正中这抵死瞒生的手策。”

 • 57、敌力角气dí lì jiǎo qì

  ----汉·王充《论衡·譋时》:“敌力角气,能以小胜大者希,争强量功,能以寡胜众者鲜。”

 • 58、抵死漫生dǐ sǐ màn shēng

  ----宋·向滈《西江月》词:“抵死漫生要见,偷方觅便求欢。”

 • 59、敌王所忾dí wáng suǒ kài

  ----《左传·文公四年》:“诸侯敌王所忾,而献其功。”杨伯峻注:“王之所恨怒者,诸侯亦以之为仇敌而伐之。”

 • 60、低声哑气dī shēng yǎ qì

  ----《醒世恒言·李汧公穷邸遇侠客》:“陈颜低声哑气答道:‘本县知县相公,在此拜方义士。’”

 • 61、低唱浅酌dì chàng qiǎn zhuó

  ----元·关汉卿《望江亭》第三折:“则这今晚开筵,正是中秋令节。只合低唱浅酌,莫待他花残月缺。”

 • 62、砥节励行dǐ jié lì xíng

  ----《孔丛子·公仪》:“鲁人有公仪休者,砥节励行,乐道好古,恬于荣利,不事诸侯。”

 • 63、低首下气dī shǒu xià qì

  ----

 • 64、低情曲意dī qíng qū yì

  ----元·关汉卿《单刀会》第四折:“今日鲁肃低情曲意,暂取荆州,以为救民之急;待仓廪丰盈,然后再献与将军掌领。”

 • 65、砥节砺行dǐ jié lì xíng

  ----王闿运《曾孝子碑文》:“惟先生姿度朴坚,砥节砺行,颖敏足以成学,迂诚足以矫世。 ”

 • 66、低头耷脑dī tóu dā nǎo

  ----袁静《伏虎记》第七回:“他的办公室也变得冷下来了,谁进来干什么,都低头耷脑,蹑手蹑脚。”

 • 67、低声细语dī shēng xì yǔ

  ----周而复《上海的早晨》第一部:“汤阿英在枕边低声细语说了最近的往来,时断时续,还是有些羞答答的,怕难为情。”

 • 68、砥厉名号dǐ lì míng hào

  ----《史记·鲁仲连邹阳列传》:“臣闻盛饰入朝者,不以利污义;砥厉名号者,不以欲行。”

 • 69、低头哈腰dī tóu hā yāo

  ----陆文夫《荣誉》:“‘请说吧,请说吧。’检验员低头哈腰的,‘别说一件,就是十件我也不推辞。’”

 • 70、砥砺廉隅dǐ lì lián yú

  ----宋·苏轼《刘有方可昭宣使依旧嘉州刺史内侍押班制》:“砥砺廉隅,有搢绅之风。”

 • 71、低头丧气dī tóu sàng qì

  ----《三国演义》第四三回:“严畯低头丧气而不能对。”

 • 72、地动山摧dì dòng shān cuī

  ----《敦煌变文集·伍子胥变文》:“子胥祭了,发声大哭,感得日月无光,江河混沸。忽即云昏雾暗,地动山摧。兵行唅啼,人伦凄怆。”

 • 73、低心下意dī xīn xià yì

  ----《朱子语类》卷四四:“下学是低心下意做,到那做得超越,便是上达。”

 • 74、砥砺名号dǐ lì míng hào

  ----汉·刘向《新序·杂事三》:“砥砺名号者,不以利伤行。”

 • 75、地负海涵dì fù hǎi hán

  ----语出唐·韩愈《南阳樊绍述墓志铭》:“其富若生蓄,万物必具,海含地负,放恣横从,无所统纪。”

 • 76、抵瑕陷厄dǐ xiá xiàn è

  ----唐·柳宗元《答问》:“蹇浅窄僻,跳浮嚄唶,抵瑕陷厄。”

 • 77、砥砺名节dǐ lì míng jié

  ----《晋书·夏侯湛传》:“论者谓湛虽生不砥砺名节,死则俭约令终,是深达存亡之理。”

 • 78、地覆天翻dì fù tiān fān

  ----唐·刘商《胡笳十八拍》六:“天翻地覆谁得知?如今正南看北斗。”

 • 79、砥廉峻隅dǐ lián jùn yú

  ----明·唐顺之《方砚铭》:“汝之守,足以砥廉峻隅,而不刓于顽也。”

 • 80、砥锋挺锷dǐ fēng tǐng è

  ----《宋书·傅隆传》;“向使石厚之子、日磾之孙,砥锋挺锷,不与二祖同戴天日,则石碏、秺侯何得流名百代以为美谈者哉?”

 • 81、砥身砺行dǐ shēn lì xíng

  ----《梁书·儒林传序》:“建国君民,立教为首,砥身砺行,由乎经术。”

 • 82、砥节厉行dǐ jié lì xíng

  ----汉·蔡邕《郭有道碑文》:“若乃砥节厉行,直道正辞。”

 • 83、砥志研思dǐ zhì yán sī

  ----清·蒲松龄《聊斋志异·胡四娘》:“程入闱,砥志研思,以求必售。”

 • 84、地广人希dì guǎng rén xī

  ----《史记·货殖列传》:“楚越之地,地广人希。”

 • 85、帝辇之下dì niǎn zhī xià

  ----《醒世恒言》第三十三:“帝辇之下,怎容你这等胡行?你却如何谋了他小老婆,劫了十五贯钱,杀死了亲夫,今日同往何处?从实招来。”

 • 86、地棘天荆dì jí tiān jīng

  ----朱谦良《感怀和病侠》:“地棘天荆谁管得,此身权寄水云邨。”

 • 87、递胜递负dì shèng dì fù

  ----清·薛福成《中兴叙略上》:“环寇之师且十万,递胜递负,无寸尺功。”

 • 88、地瘠民贫dì jí mín pín

  ----清·刘大櫆《送黟令孙君改任凤阳序》:“先时地瘠民贫,催科愈烦,而逋负愈积,逋久不偿,视为固然。”

 • 89、递兴递废dì xīng dì fèi

  ----《吕氏春秋·恃君》:“德衰世乱,然后天子利天下。国君利国,官长利官,此国所以递兴递废也,乱难之所时作也。”

 • 90、地老天昏dì lǎo tiān hūn

  ----明·汤显祖《牡丹亭·忆女》:“地老天昏,没处把老娘安顿,思量起举目无亲,招魂有尽。”

 • 91、谛分审布dì fēn shěn bù

  ----宋·秦观《奇兵》:“奕者之斗棋也,谛分审布,失其守者逐而攻之。”

 • 92、地灵人杰dì líng rén jié

  ----唐·王勃《滕王阁序》:“人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。”

 • 93、地上天宫dì shàng tiān gōng

  ----宋·袁褧《枫窗小牍》上:“汴中呼余杭百事繁庶,地上天宫。”

 • 94、地塌天荒dì tā tiān huāng

  ----明·徐复祚《投俊记·魔见》:“喜时节和风甘雨,怒时节地塌天荒。”

 • 95、地网天罗dì wǎng tiān luó

  ----《大宋宣和遣事》亨集:“才离阴府恓惶难,又值天罗地风灾。”元·无名氏《锁魔镜》第三折:“天兵下了天罗地网者,休要走了两洞妖魔。”

 • 96、地主之仪dì zhǔ zhī yí

  ----清·蒲松龄《聊斋志异·三仙》:“未修地主之仪,忽叨盛馔,于理不当。”

 • 97、弟男子侄dì nán zǐ zhí

  ----清翟灏《通俗编·伦常》:“《元典章》有‘新附军人、弟男子侄结连恶少为害’,四字始见。”

 • 98、砥厉廉隅dǐ lì lián yú

  ----《礼记·儒行》:“近文章,砥厉廉隅。”孔颖达疏:“文儒者习近文章,以自磨厉,使成己廉隅也。”

 • 99、低头搭脑dī tóu dā nǎo

  ----梁斌《红旗谱》一:“老祥子大娘正点着灯做晚饭,看见朱老巩走进来,低头搭脑坐在台阶上。”

 • 100、涤地无类dí dì wú lèi

  ----《后汉书·隗嚣传》:“[王莽]使四境之外,并入为害,缘边之郡,江海之濒,涤地无类。”

博评网